1.11. E-bøker og statistikk

Utlån av e-bøker via Bibliotek-Systemers eBokBib-app (se http://ebokbib.no) skjer i utgangspunktet på den sentrale eBokBib-serveren hos leverandøren. Data for utlån registreres hos eierbiblioteket.

Hvem får lånet statistikkført?

 1. Lokale lånere (låner som har logget på med et lokalt lånenummer/PIN) har det lokale bibliotek som hjemmebibliotek og utlån føres på hjemmebiblioteket.

 2. Felles lånekort:

  • Lånere med felles lånekort og hjemmebibliotek innenfor et konsortium, utlån føres på hjemmebibliotek

  • Låners hjemmebibliotek er ikke del av konsortiet, men låner har postnummer innenfor konsortiet. Systemet forsøker å finne bibliotek utifra postnummer

  • Låner med både hjemmebibliotek og postnummer utenfor konsortiet. Lån føres på konsortieeier (som regel fylkesbiblioteket).

Valget Sentral utlånsstatistikk for eBokBib (Statistikkmodulen, fane Webbasert) er en lenke til http://www.ebokbib.no/cgi-bin/privat/wwwutlstat-epub. (Brukernavn/passord fås ved henvendelse Bibliotek-Systemer).

I statistikken opereres det med to avdelingsbegrep: utførende- og eieravdeling. I et konsortium får man tall for utlån fra enkeltbibliotek ved å velge biblioteket fra listen under utførende avdeling. Tall for samlet konsortium får man ved å velge fra listen under eieravdeling. (Man kan velge flere bibliotek i listene ved å klikke/markere med venstre musetast, hold inne Ctrl-tasten og klikk for å fjerne markeringer).

Data om lånere (aldersgruppe osv) finnes bare for lånere som har logget inn med nasjonalt lånekort. Det gir ganske store tall for Ukjent.

Aktivitetstyper for e-bøker i utlån:

Utførende- og eieravdeling for e-bøker er avdelingskode ebib (eBokBib). (Bruk CCL-uttrykket ff=la for å søke opp e-bøker).

Viktig

Utlån fra BS weblån statistikkføres ikke i Bibliofil! (Eksemplarer er forøvrig registrert med avdelingskode elan).

Diverse statistikk om bruken av eBokBib: Samlestatistikk for alle konsortiene.

1.11.1. E-bøker og Nasjonalbibliotekets årsstatistikk

E-bøker er inkludert i den vanlige årsrapporten, men det finnes også et eget webskjema for å hente ut bestands- og utlånstall til Nasjonalbibliotekets årstatistikk. Bibliotek som ikke bruker Bibliofil (MM3, Aleph osv) må bruke denne rapporten for å få ut tall til Nasjonalbiblioteket:

http://ebokbib.no/cgi-bin/ebokbibarsstat

Eksempel 1.3. Årlig rapport e-bøker

Rapporten er delt inn i fire seksjoner:

 1. Bestand og tilvekst eget bibliotek. Dette vil som regel være tomt da de færreste bibliotek har ebøker som bare tihører eget bibliotek.

 2. Når biblioteket er medlem av et konsortium vises konsortiets samlede bestand, lisenser og tilvekst her.

 3. Utlån av ebøker til lånere med biblioteket som hjemmebibliotek.

 4. Utlån som ikke kan knyttes til hjemmebibliotek, må enten skjønnsfordelses mellom konsortiemedlemmene eller innrapporteres av konsortiets eier.


1.11.2. Nedlasting av frie bøker

De frie bøkene laster låner ned til odel og eie. De teller ikke med i utlånsstatistikken under det enkelte konsortium eller utførende avdeling.

Det går an å finne tall for fylker/kommuner ved å presentere på Fylke og/eller Kommune i den webbaserte utlånsstatistikken for ebokbib. For å finne fram til de frie titlene må man legge inn et søkebegrep:

"ff=ga ikke ff=o", søker opp nedlastbare filer (ff=ga) som ikke har DRM (ff=o).

Begrenset til perioden 01/01/2014 - 31/12/2014 er resultatet:

Fylke	      Antall
Akershus     1928
Aust-Agder    116
Buskerud     220
FEIL       2635
Finnmark 	   124
Hedmark 	   364
Hordaland 	   897
Nord-Trøndelag  165
Nordland 	   255
Oppland 	   556
Oslo       1302
Rogaland 	   1123
Svalbard 	    14
Sør-Trøndelag   785
Telemark 	   204
Troms       61
Vest-Agder 	   149
Vestfold 	   791
Møre og Romsdal  368
Sogn og Fjordane 420
Østfold 	   436
-------------------------
Totalt       12913
=========================
		

FEIL er lånere med manglende eller feil postnummer.

1.11.3. E-bøker og bestand

Bestandsstatistikk finnes i den årlige statistikken til NB! Det blir spurt etter eierbibliotekets nasjonale biblioteknummer (7 siffer, i sentralserveren er bestand knyttet til biblioteknummeret). Hvis biblioteket er med i et regionalt konsortium vises fellesbestanden.

                      Bestand pr 31.12  Tilvekst
Digitale tekstbøker for barn               0     0
Digitale tekstbøker for barn (Konsortium)        25     25
Digitale tekstbøker for voksne              0     0
Digitale tekstbøker for voksne (Konsortium)      7095    7095
		

Webbasert bestandsstatistikk: http://www.ebokbib.no/cgi-bin/privat/wwwbestat-epub

Velg Eieravdeling og aktivitet Tilvekst. Hak av for Vis bestand hvis titlene skal listes opp.

Eksemplarer tilknyttet elan-avdelingen (BS weblån) er lagt inn som ordinære eksemplarer i lokal base og bestandsstatikk fungerer som vanlig. Men mangler altså utlånsstatistikk!

1.11.4. E-bøker og kulturfond (eksemplarstatistikk)

Det er laget en enkel webside som lister opp alle eksemplarene som eies av et gitt biblioteknummer. Listen inneholder ordningsord, tittel, om det er kulturfond (0 eller 1), innkjøpsdato (når det ble aktivt i ebokbib) og utlån per år fra 2013 (starten på eBokBib). Det er ei linje per eksemplar.

Siden kan lagres som en CSV-fil (semikolon som skilletegn, UTF-8 tegnsett) og importeres i alle regneark for videre behandling.

Eierbibliotekets nasjonale biblioteknummer legges inn i URL-en etter bibnr=:

http://ebokbib.no/cgi-bin/privat/kfondebokstat?bibnr=2070000
				

Det er mulig å overstyre CCL-søket som brukes, men ff=o og ff=la må være med.

Eksempel 1.4. Kulturfond, e-bøker og brukernivå barn

bn=j (brukernivå=barn) lagt til i url-en:

http://ebokbib.no/cgi-bin/privat/kfondebokstat?bibnr=2070000
&ccl=bn=j%20og%20ff=o%20og%20ff=la
		 

1.11.5. 100 mest utlånte/reserverte e-bøker

http://ebokbib.no/cgi-bin/ebokbibstat viser 100 mest utlånte e-bøker i eBokBib. Viser også 100 mest reserverte.

Se http://ebokbib.no/cgi-bin/ebokbibstat?form=hjelp for flere argumenter til URL-en.

Eksempel 1.5. 10 mest utlånte førstegangslån e-bøker 2017 i Nordland

http://ebokbib.no/cgi-bin/ebokbibstat?bibnr=2180000&fradato=01012017&tildato=31122017&type=Uu&antall=10
		 

1.11.6. Samlestatistikker eBokBib

Fig. http://ebokbib.no/cgi-bin/estat viser et utvalg diverse-statistikker (reserveringer, utlån, geografisk spredning, OS-statistikk m.m.) med tall, grafer og kart.

1.11.7. eBokBib og statistikk i TkSøk

Statistikk for eBokBib føres ikke på eksemplarer så det er ikke mulig å bruke statex, og settstat fungerer bare for søkesett som kun inneholder ebøker.

Eksempel 1.6. stat-kommandoen og ebøker


8 -> stat
Innenfor konsortiumet:
Førstegangslån:  237
Fornyelser  :   4

         2015  2016 
Førstegangslån  187   50 
Fornyelser     0   4 

Totalt:
Reserveringer (lagt):  4195
Førstegangslån   :  4013
Fornyelser     :  125

         2015  2016 
Reserveringer  4013  182 
Førstegangslån  2931  1082 
Fornyelser     38   87 
		 

stat viser tall for konsortiet biblioteket tilhører, men også Totalt (dvs alle utlån fra eBokBib).